Γιατί ένας επιχειρηματίας με επιτυχημένη δραστηριότητα να επεκταθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση, για το παραδοσιακό εμπόριο. Πουλώντας on-line, ο έμπορος μειώνει ή και καταργεί τη δική του αλυσίδα διανομής εμπορευμάτων, ελαχιστοποιώντας πάγια έξοδα, όπως ενοίκια ή προσωπικό. Οι μικρομεσαίοι έμποροι μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, ακόμα και σε αγορές, οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, θα ήταν απρόσιτες για…

Βασικά Δικαιώματα Καταναλωτή & Tips

Βασικά Δικαιώματα Καταναλωτή Από τον Ιούνιο του 2014, εφαρμόζεται ήδη και στη χώρα μας η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011/83/EE που προβλέπει μια σειρά πρόσθετων ρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενισχύοντας σημαντικά τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Σκοπός της οδηγίας είναι η ομοιόμορφη προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και η διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δικαίωμα υπαναχώρησης.…

Είναι ασφαλείς οι αγορές μέσω Διαδικτύου και τι να προσέχεις;

Εάν δε γνωρίζεις ένα κατάστημα και θέλεις να παραγγείλεις από αυτό, κάνε πρώτα τη διαδικτυακή σου έρευνα. Εξάλλου κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα, οφείλει να σου παρέχει σε ευδιάκριτο σημείο το είδος και το όνομα της επιχείρησης, την έδρα της και τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός ότι το προϊόν που επιλέγεις μέσω…

Συμβουλές προς καταναλωτές

Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των αγορών: αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως είναι το διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και μέσω του Διαδικτύου ή και αποκλειστικά μέσω αυτού αυξάνονται συνεχώς και αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Σε αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα οι καταναλωτές μπορούν…

Συμβουλές προς Υπαλλήλους

Τι πρέπει να κάνετε; Οργανώστε τις δραστηριότητες πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην επιχείρηση, χτίζοντας μια νέα επιχειρηματική στρατηγική. Βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες της επιχείρησης, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, εντάσσοντας το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (οργάνωση, διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, συνεχής επιμόρφωση, μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες εφοδιασμού (logistics), ασφάλεια, τεχνολογία, πελατειακές…

Στόχοι ασφαλείας στο ηλεκτρονικού εμπορίου

Εµπιστευτικότητα (confidentiality): ∆ιασφάλιση της προσπελασιµότητας της πληροφορίας µόνο από όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώµατα. Ακεραιότητα (integrity): ∆ιαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας και των µεθόδων επεξεργασίας αυτής. ∆ιαθεσιµότητα (availability): ∆ιασφάλιση της προσπελασιµότητας της πληροφορίας σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες όποτε απαιτείται. Έλεγχος αυθεντικοποίησης (authentication): Εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη είτε µε passwords είτε µε προσωπικούς αριθµούς…

Σχέσεις Επιχείρησεων – Υπαλλήλων

Πως το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει τις σχέσεις της Επιχείρησης και των Υπαλλήλων της: Οι υπάλληλοι επιλέγουν από ηλεκτρονικούς καταλόγους και παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τα εξαρτήµατα / υλικά / αναλώσιµα που τους είναι απαραίτητα. Ηλεκτρονικά καταστήµατα στο Intranet της επιχείρησης για τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, συνήθως µε έκπτωση. Ηλεκτρονική πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (βάσεις δεδοµένων, έγγραφα,…

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce);

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce); Σύμφωνα με την ECA (Electronic Commerce Association): «Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». Επομένως, με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο,…

Στόχοι ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτείνονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι βασικότερες χρήσεις του σήμερα περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση, την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό επιχειρηματικών διεργασιών, τη δημιουργία εξατομικευμένων σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Όπως είναι φανερό οι στόχοι…