Συμβουλές προς Υπαλλήλους

Τι πρέπει να κάνετε; Οργανώστε τις δραστηριότητες πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην επιχείρηση, χτίζοντας μια νέα επιχειρηματική στρατηγική. Βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες της επιχείρησης, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, εντάσσοντας το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (οργάνωση, διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, συνεχής επιμόρφωση, μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες εφοδιασμού (logistics), ασφάλεια, τεχνολογία, πελατειακές…

Στόχοι ασφαλείας στο ηλεκτρονικού εμπορίου

Εµπιστευτικότητα (confidentiality): ∆ιασφάλιση της προσπελασιµότητας της πληροφορίας µόνο από όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώµατα. Ακεραιότητα (integrity): ∆ιαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας και των µεθόδων επεξεργασίας αυτής. ∆ιαθεσιµότητα (availability): ∆ιασφάλιση της προσπελασιµότητας της πληροφορίας σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες όποτε απαιτείται. Έλεγχος αυθεντικοποίησης (authentication): Εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη είτε µε passwords είτε µε προσωπικούς αριθµούς…

Σχέσεις Επιχείρησεων – Υπαλλήλων

Πως το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει τις σχέσεις της Επιχείρησης και των Υπαλλήλων της: Οι υπάλληλοι επιλέγουν από ηλεκτρονικούς καταλόγους και παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τα εξαρτήµατα / υλικά / αναλώσιµα που τους είναι απαραίτητα. Ηλεκτρονικά καταστήµατα στο Intranet της επιχείρησης για τους υπαλλήλους της Επιχείρησης, συνήθως µε έκπτωση. Ηλεκτρονική πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (βάσεις δεδοµένων, έγγραφα,…

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce);

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce); Σύμφωνα με την ECA (Electronic Commerce Association): «Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». Επομένως, με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο,…

Στόχοι ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτείνονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι βασικότερες χρήσεις του σήμερα περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση, την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό επιχειρηματικών διεργασιών, τη δημιουργία εξατομικευμένων σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Όπως είναι φανερό οι στόχοι…