Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce);

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce); Σύμφωνα με την ECA (Electronic Commerce Association): «Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». Επομένως, με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο,…

Στόχοι ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι στόχοι του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτείνονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Οι βασικότερες χρήσεις του σήμερα περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση, την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό επιχειρηματικών διεργασιών, τη δημιουργία εξατομικευμένων σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Όπως είναι φανερό οι στόχοι…